GHMP – Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech:

 • Bílkova vila
 • Colloredo-Mansfeldský palác
 • Dům fotografie
 • Dům Františka Bílka v Chýnově
 • Dům u Kamenného zvonu
 • Městská knihovna, 2. patro
 • Zámek Troja

Držitelům karet EYCA je poskytováno snížené vstupné ve výši 60 Kč, a to do všech objektů. Více o jednotlivých objektech a detailech slevy naleznete zde.

Současné a plánované výstavy:

Bílkova vila
František Bílek a Otokar Březina
(21. 6. 2022 – 31. 12. 2023)

Komorní výstava v Bílkově vile v Praze představuje stěžejní Bílkovy práce, inspirované Březinovými básněmi a prózou. Díla ze sbírky Galerie hlavního města Prahy doplňují zápůjčky z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z významné sbírky soukromého pražského sběratele.

Dům fotografie
Divoženky / Římské večírky
Marie Lukáčová / Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperative
(14. 11. 2023 – 18. 2. 2024)

Výstava představí výpravná a divácky přitažlivá díla mezinárodně etablovaných autorek z oblasti pohyblivého obrazu. Na příkladech tvorby umělkyň zabývajících se z různých aspektů primárně ženskou tematikou se bude zabývat problematikou propojení pohyblivého obrazu s reálným prostředím v komplexních video-objektových instalacích. Ve výpravných video-projekcích s rozsáhlými doprovodnými instalacemi, zahrnujícími objekty, kresby a další umělecké formáty, bude prezentována problematika zásadních období života ženy v aktuální éře digitálních sítí, posthumanismu a globálních ekologicko-sociálních krizí.

Dům U Kamenného zvonu
Myslet filmem
(8. 11. 2023 – 18. 2. 2024)

Film je „forma, která myslí“, poznamenal již režisér Jean-Luc Godard. Jedním z ústředních mechanismů, skrze které filmové médium myšlenkové operace provádí, je montáž neboli střihová skladba. Přežívá však vize montáže coby myšlení filmem i v době „postfilmové“, mimo prostor kina? Jak se klasické montážní principy uplatňují v současném umění? A lze je převést do časoprostoru galerie?

Městská knihovna, 2. patro
– Myšlení obrazem: Vizuální události Miroslava Petříčka
(4. 10. 2023 – 28. 1. 2024)

Miroslav Petříček je předním českým filozofem a estetikem, který se po desítky let systematicky zabývá reflexí vizuálního umění. Své myšlenky o aspektech jazyka umění shrnul v množství textů, mimo jiné v knize Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé (2009), která se stala hlavním impulzem pro vznik této výstavy. Naším nejvýznamnějším cílem je poukázat na zásadní vklad Miroslava Petříčka do vývoje českého výtvarného umění a pokusit se názorně vyjádřit klíčové myšlenky, o které se opírá jeho filozofický diskurz. Základem je konstatování, že setkání s obrazem je událost.

Doprovodné programy:

GHMP pravidelně pořádá celou řadu doprovodných programů. Jejich aktuální seznam naleznete na webových stránkách.

Zvláště zajímavé jsou workshopy a výtvarné dílny:

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům!

Jednotlivé dílny jsou pořádány k příležitosti jednotlivých výstav, např:

 • Proměny a hry s barvou / k výstavě Myšlení obrazem – Vizuální události Miroslava Petříčka
 • Kresba, text a vzpomínky / k výstavě Myšlení obrazem – Vizuální události Miroslava Petříčka
 • Grafika: linoryt / ke stálé expozici Ateliér Františka Bílka
 • Grafika: suchá jehla / ke sbírkám GHMP
 • Geometrie, otisky a knihařské vazby / ke sbírkám GHMP
 • Adventní dílna
 • Obraz, diptych a příběh / k výstavě Myslet filmem
 • Koláž a principy montáže / k výstavě Myslet filmem
Grafické techniky I a II – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

Ke stálé expozici v Bílkově vile.
V rámci výtvarného workshopu budou představeny grafické práce Františka Bílka, jeho dřevořezy a slepotisky. Během výtvarných reakcí se budeme věnovat kresbě návrhů, dále bude připravena k vyzkoušení technika slepotisku a jeho varianty. V další části workshopu se budeme věnovat i tiskům z výšky, především linorytu z předem připravených matric.

Studijní kresba portrétu I a II – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

Ke stálé expozici v Bílkově vile.
Výtvarný workshop bude realizován na principu kreslířské dílny a bude vycházet z tvorby umělce Františka Bílka. V úvodu bude připravena ukázka autorových děl a pozornost bude blíže zaměřena na jeho portrétní tvorbu. Následně se návštěvníci seznámí s hlavními zásadami kresby portrétu a vyzkoušejí si kresbu podle živého modelu uhlem a červenou rudkou. V rámci workshopu budou připraveny jednoduché hry pro nejmenší návštěvníky.

Sobotní výtvarný workshop
 • Transformace obrazu / k výstavě Myšlení obrazem

Během výtvarných workshopů se budeme zabývat ústředním tématem výstavy – myšlením obrazem, tedy vztahem mezi obrazem a textem, vjemem, myšlenkou, pohledem, pohybem a vědomím. Budeme se bavit o procesech, které tyto aspekty vzájemně prostupují. Důležité pro nás bude přímé působení obrazu na naše smysly, vnímání obrazu naším tělem a proces interpretace naším myšlením, tedy vzájemnost uměleckého díla a diváka. Zaměříme se na rozvoj vizuální gramotnosti a senzitivity. Otevřeme otázku, jak vnímat obraz – zda jako událost, vjem, gesto, ideu a také jak celkový kontext místa ovlivňuje jeho působení a jak obraz na základě vlastní zkušenosti čteme.
V rámci výtvarných reakcí uplatníme kromě tradičních technik i širokou škálu experimentálních přístupů, materiálů a postupů. Vyzkoušíme si postupy site-specific instalace a nových médií, kdy např. zapojíme VR brýle s aplikací s možností malby v prostoru kolem sebe. Inspirací se nám stanou vystavená díla a instalace, kdy se zaměříme na témata jako je chaos a řád (Kateřina Štenclová, Tom Kotik), světlo a tma (Václav Krůček, Jiří Matějů), konkrétnost a abstrakce, záznam a otisk (Adriena Šimotová ad.), linie a tvar, gesto a další. Prozkoumáme možnosti a hranice média obrazu, jeho formy a přesahy k dalším médiím. Např. prostřednictvím vlastní výtvarné interpretace přetvoříme již existující obraz, do kterého vstoupíme využitím vlastních stínů, vzniklé situace nafotíme a následně promítneme do různých prostředí. Budeme pozorovat a porovnávat, jak tyto transformace na nás jako na diváky působí.

 • Film jako objekt / k výstavě Myslet filmem
 • Různé úhly vyprávění / k výstavě Myslet filmem

Během výtvarných workshopů přiblížíme návštěvníkům výstavu interaktivní a kreativní formou. Zdrojem inspirace se nám stanou díla umělkyň a umělců zaměřených na filmové médium (Ondřej Vavrečka, Lea Petříková, Ján Mančuška), na umění pohyblivého obrazu (Tomáš Svoboda, Zbyněk Baladrán, Jakub Jansa) nebo na oblast zvukového designu (Sara Pinheiro). Budeme pozorovat a zkoumat, jakým způsobem prezentovaná díla umělců používají filmový jazyk a jak obohacuje jejich původní výtvarné koncepty. Vysvětlíme si, co znamená klasická filmová montáž neboli střihová skladba a jak může ovlivňovat či proměňovat naše vnímání. Zamyslíme se i např. nad tím, jak lze zacházet s filmem jako vícerozměrným objektem apod. Prostřednictvím individuální interakce s díly a jejich následné interpretace a diskuze budeme konfrontovat a komparovat mnoho úhlů pohledu účastníků programu na jednotlivá konkrétní díla. V rámci výtvarných reakcí uplatníme kromě tradičních technik, jako je kresba, koláž, storyboard či prostorová tvorba, i širokou škálu experimentálních přístupů. V rámci využití nových médií budeme vlastními smartphony natáčet krátká videa na základě předem vymyšleného scénáře. Pro tvorbu krátkých filmů využijeme techniku stop motion. Zapojíme také další nové technologie, jako VR brýle apod. Workshopy budou rozvíjet vizuální, informační a mediální gramotnost a podporovat kreativní a kritické myšlení.

Chci kartu Chci kartu