Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro online objednávání EYCA Karty

Obsah

 1. Úvod.
 2. Definice.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupní cena a platební podmínky.
 5. Podmínky pro vydání Karet.
 6. Ověřování poskytnutých údajů, kontrola nároku a zpracování osobních údajů.
 7. Postup při on-line objednávání Karty.
 8. Práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel.
 9. Dodací podmínky.
 10. Reklamační řád.
 11. Storno objednávky, ukončení smlouvy.
 12. Závěrečná ujednání.

 

 

1.    Úvod

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Obchodní podmínky pro online objednávání EYCA Karty“ je úprava pravidel smluvních vztahů mezi společností ČRDM a online žadatelem (Držitelem) o vydání Karty, která je vydána spolkem ČRDM, pokud žádost byla podána prostřednictvím Webu.

1.2. ČRDM vydává tyto Obchodní podmínky pro žadatele (Držitele) o vydání EYCA Karet.

1.3. Obchodní podmínky jsou určeny pro nákup prostřednictvím online objednávkové aplikace na Webu eyca.cz pro nákup Karet provozované spolkem ČRDM.

1.4. ČRDM nemá povinnost vstoupit do smluvního vztahu s žadatelem (Držitelem) o vydání Karty, pokud nejsou předloženy potřebné dokumenty a informaci či nejsou splněny jiné stanovené podmínky.

1.5. Smluvní vztah se řídí těmito Obchodními podmínkami a dále Pravidly použití EYCA karet, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen se seznámit před uzavřením smlouvy také se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou umístěny zde. Držitel je povinen seznámit se s veškerými právními dokumenty před uzavřením smluvního vztahu. Veškeré dotazy budou zodpovězeny na kontaktech uvedených na Webu eyca.cz.

1.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2019. ČRDM je oprávněno v případě potřeby tyto Obchodní podmínky změnit – více informací je uvedeno v článku 3 těchto Obchodních podmínek.

2.    Definice

2.1. Spolek Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, IČ: 68379439, DIČ: CZ68379439, který je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložce číslo 9136, který je prodávajícím a v těchto Obchodních podmínkách je označována jako „ČRDM“ nebo „Prodávající“.

2.2. Pravidla Pravidly se rozumí Pravidla použití EYCA karet, které můžete nalézt zde.

2.3. Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.

2.4. Zásady Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

2.5. Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky pro online objednávání EYCA Karty.

2.6. FB Facebooková stránka EYCA karet https://www.facebook.com/eyca.cz/.

2.7. Web Webová stránka https://www.eyca.cz/.

2.8. Karta Kartou se rozumí EYCA karta, která je vydána ČRDM dle těchto Obchodních podmínek.

2.9. Držitel Uživatel kterékoliv Karty; a/nebo žadatel o vydání kterékoliv Karty. Žadatel o vydání je zároveň zákazníkem ČRDM a kupujícím Karty a je v těchto Obchodních podmínkách označován jako „Držitel“ nebo „Kupující“.

3.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Držitelem Karty může být pouze fyzická osoba. Kartu může zakoupit fyzická nebo právnická osoba, avšak smlouva je vždy uzavřena ve prospěch konkrétní fyzické osoby.

3.2. Osoba, která má zájem stát se Držitelem Karty, si může svoji online žádost o vydání Karty vyplnit na Webu.

3.3. Před provedením objednávky je každá osoba povinna ověřit, že splňuje veškeré podmínky vydání Karty dle článku 4 těchto Obchodních podmínek, v opačném případě může být objednávka bez dalšího odmítnuta.

3.4. K objednávce dojde ve chvíli, kdy je řádně doručena žádost. Objednávka je bez potvrzení ČRDM nezávazná. ČRDM je oprávněno objednávku odmítnout, pokud neobsahuje předepsané údaje či přílohy. ČRDM může objednávku rovněž odmítnout, pokud z technických důvodů, z důvodu na straně dodavatelů či jiných osob nemůže být realizována. V případě, že to je ze strany ČRDM možné a bude tak dohodnuto s Kupujícím, může být objednávka vyřízena v pozdějším, dohodnutém termínu. K potvrzení objednávky dochází elektronicky po odeslání objednávkového formuláře formou odeslání kontrolního e-mailu doručeného na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.

3.5. K uzavření kupní smlouvy dochází ve chvíli, kdy je objednávka, která obsahuje veškeré potřebné informace a přílohy, potvrzena ze strany ČRDM a dojde k zaplacení objednávky Karty ze strany Kupujícího.

3.6. K potvrzení kupní smlouvy dochází elektronicky formou odeslání e-mailu doručeného na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího.

3.7. Předmětem kupní smlouvy je koupě Karty, která zároveň slouží – prostřednictvím online potvrzení identifikace, popř. statusu Držitele – jako nástroj k využívání slev a výhod dle podmínek ČRDM. Poskytnutí slev a výhod není předmětem kupní smlouvy. Slevy a výhody se mohou měnit a Kupující je povinen pravidelně sledovat Pravidla a také databázi slev.

3.8. Kupující se zavazuje za objednanou Kartu zaplatit, dodržovat tyto Obchodní podmínky a Pravidla, a ČRDM se zavazuje Kartu dle potvrzené objednávky Kupujícímu po jeho úhradě vydat a doručit.

3.9. Prodávající je oprávněn měnit slevy a výhody z důvodu zrušení jejich poskytovatele či jiných důležitých důvodů.

3.10. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky, Pravidla a Zásady. Znění Obchodních podmínek je oprávněno ČRDM kdykoliv změnit. Účinnost změny má vliv pouze na nově uzavřené kupní smlouvy, ledaže byla změna Kupujícímu oznámena a tento do sedmi dní od oznámení takové změny neodstoupil od smlouvy z důvodu, že se změnou nesouhlasí. ČRDM je oprávněno měnit Pravidla a Zásady, změna je účinná do sedmi dní od zveřejnění na Webu.

3.11. Předmět kupní smlouvy, tedy příslušná Karta, je vyobrazena na Webu. Kupující má tak při provádění online objednávky jasnou představu o vzhledu a plnění. Karta je zásadně nepřenosná.

4.    Kupní cena a platební podmínky

4.1. Cena Karty je v částce 100 Kč, nestanovují-li tyto Obchodní podmínky jinak.

4.2. Uvedená cena není předmětem DPH a je konečná.

4.3. Cena poštovného se účtuje dle zvoleného typu poštovného.

4.4. V případě opětovného zaslání objednávky bude poštovné opět účtováno dle jeho typu.

4.5. Cena je splatná předem po provedení objednávky, přičemž ČRDM prostředky obdrží ve lhůtě dle zvoleného typu úhrady.

4.6. V případě, že Kupující nesplní nárok na vydání Karty, bude mu zaplacená částka vrácena v nejbližším možném termínu na účet, ze kterého byla platba přijata. Pokud je účet Kupujícího veden u banky v zahraničí, nese Kupující plné náklady na vrácení částky na tento účet (náklady na převod budou započteny na vrácenou částku).

4.7. ČRDM přijímá také hotovost a to pouze při osobním odběru Karty v sídle ČRDM.

4.8. ČRDM si vyhrazuje v jednotlivých případech možnost požadovat úhradu předem či omezit možnost volby způsobu platby.

4.9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě on-line objednávání Karet nevznikají.

4.10. Součástí online objednávkové aplikace je možnost volby způsobu platby a dopravy/doručení Karty.

4.11. Platba prostřednictvím platební karty je realizována prostřednictvím systému třetí strany provozující platební bránu. Po vytvoření objednávky je Kupující přesměrován na zabezpečenou platební bránu banky, kde zadá všechny požadované údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě.

5.    Podmínky pro vydání Karet

5.1. Nárok na Kartu je podmíněn splněním podmínek dle těchto Obchodních podmínek.

5.2. Kupující bere na vědomí, že podmínky vydání Karet jsou definovány také na základě mezinárodních pravidel výdeje karet nesoucích logo asociace EYCA (Europe Youth Card Association).

5.3. Přijetím těchto Obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že veškeré uvedené údaje a informace jsou pravdivé, úplné a správné, a že Kupující (Držitel) splňuje podmínky pro vydání objednané Karty, specifikované dále v těchto Obchodních podmínkách.

5.4. Platnost Karty je 1 rok od data vystavení, resp. do konce příslušného měsíce v následujícím roce.

5.5. Veškeré doklady a podklady, které Kupující předkládá, musí být čitelné.

5.6. Objednávku EYCA Karty, Evropské karty mládeže (International Youth Card) provede a nárok na Kartu má Kupující, který splňuje následující podmínky:

a) Nárok má Kupující, který v den objednávky dovrší věku minimálně 5 let a maximálně 30 let. U nezletilých osob, u kterých není možné provést kontrolu nároku na Kartu na základě kontroly porovnáním s identifikačním dokladem potvrzujícím věk Kupujícího – občanský průkaz/cestovní pas – dokládá věk žadatele jeho zákonný zástupce.

b) Statut studenta – nutné doložit potvrzení o studiu v případě vydání Karty ve verzi Student.

6.    Ověřování poskytnutých údajů, kontrola nároku a zpracování osobních údajů

6.1. Kupující je povinen uvést pouze úplné, správné a pravdivé informace, podklady a osobní údaje. Jakékoliv nepravdivé údaje či jejich falšování může být posouzeno jako trestní čin a bude nahlášeno příslušným orgánům.

6.2. U nezletilých osob jsou povinni zkontrolovat údaje a ověřit nárok jeho zákonní zástupci, resp. pověřený zákonný zástupce.

6.3. Veškeré přílohy musí být čitelné a v předepsaném formátu a velikosti.

6.4. Prodávající je oprávněn v případě potřeby jakýkoliv údaj ověřit, případně po Kupujícím požadovat dodatečné ověření.

Kontrola nároku na Kartu:

6.5. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly nároku Kupujícího na objednanou Kartu dle podmínek definovaných v článku 5 těchto Obchodních podmínek.

6.6. V případě, že Prodávající při kontrole nároku na Kartu zjistí nesrovnalosti, nesoulad mezi objednávkou a doloženými doklady, statusem studenta pro případ verze Karty student, či případně nesoulad s deklarovaným věkem či jiný nesoulad, vyhrazuje si Prodávající právo takovou Kartu nevystavit.

6.7. V případě, že Kupující poskytne zavádějící, nepravdivé, či jinak zkreslené informace, které by mohly vést k neoprávněnému vydání Karty, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených se zpracováním objednávky ve výši ceny objednávané Karty.

6.8. Kupující bere na vědomí, že Karta může plnit i úlohu identifikační, je tedy nutné, aby ČRDM dbala zvýšenou opatrnost při řádné identifikaci Kupujícího a související kontrole identity a správnosti údajů zadaných Kupujícím včetně odpovídající fotografie.

6.9. Kupující je oprávněn dobrovolně volit mezi dvěma možnostmi provedení identifikace a kontroly správnosti:

a) Kupující si zakoupí Kartu osobně u kteréhokoliv oprávněného distributora, který je oprávněn jménem ČRDM vydávat Karty, přičemž přehled těchto společností je uveden zde. Při takovém nákupu kupující předloží k ověření totožnosti svůj občanský průkaz (případně jiný obdobně uznávaný identifikační doklad). Při využití této varianty se nepořizuje kopie ani scan občanského průkazu.

Zpracování osobních údajů:

6.10. ČRDM potřebuje k funkčnosti Karet a pro jejich užívání pro poskytování slev a výhod zpracovávat některé osobní údaje jejich Držitelů, resp. Kupujících, pokud se jedná o odlišné osoby.

6.11. Vyplněním příslušné objednávky Držitel žádá o vydání Karty. Kartu je možno vydat pouze, pokud Držitel sdělí Správci nezbytné osobní údaje označené ve formuláři jako povinné, přičemž toto zpracování je nezbytné pro vydání Karty a jejího dalšího užívání. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze pro vydání Karty a umožnění dalšího užívání pro jednotlivé stanovené funkce. Osobní údaje Držitele jsou užívány pouze následovně:

a) k vyrobení těla Karty, které obsahuje fotografii Držitele, jméno, příjmení, datum vydání a popřípadě další Osobní údaje Držitele dle druhu Karty;

b) k evidenci Osobních údajů Držitele za účelem ověření statusu studenta či jiného statusu, platnosti Karty, oprávněnosti nároku na slevu/výhodu;

c) k zasílání informací, které Držitel nezbytně potřebuje k fungování Karty, například sdělení o končící platnosti;

d) k využití dalších funkcí, které umožňují jednotlivé druhy Karet dle Pravidel, těchto Obchodních podmínek a příslušné kupní smlouvy;

e) k vedení evidence Držitelů Karet, jejich verifikace a kontroly (tj. u Karet ověřování statutu studenta či jiného statusu, který je podmínkou čerpání slev a výhod, u Karet ověření platnosti a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod).

6.12. V případě, že je Kupující odlišnou osobou od Držitele, jsou osobní údaje Kupujícího uchovány pouze za účelem případné kontroly ze strany příslušných dozorových orgánů a to výhradně po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu a dále za účelem plnění smlouvy, případně obhajoby právník nároků správce. V případě, že je Kupujícím nebo Držitelem udělen souhlas, řídí se zpracování osobních údajů Zásadami.

6.13. Více o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zde. Držitel je povinen se seznámit se Zásadami.

7.    Postup při on-line objednávání Karty

Postup při objednání Karty:

7.1. Kupující vyplní své jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresu, datum narození, kontaktní emailovou adresu a případně telefonní či mobilní číslo. V případě, že je mladší 15 let, je nutnou součástí i souhlas zákonného zástupce. Dále vloží naskenovanou fotografii (max. velikost 2MB) a taktéž sken potvrzení o studiu. Aby byla objednávka dokončena, je nutností souhlasit s Obchodními podmínkami, Zásadami zpracování osobních údajů a potvrzení pravdivosti uvedených údajů.

7.2. Dále Kupující zvolí způsob platby a doruční Karty dle článku 4 těchto Obchodních podmínek. Po vyplnění a odeslání objednávky je Kupujícímu zaslán e-mail, který potvrzuje dokončení objednávky.

8.    Práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel

8.1. Tento článek je platný pouze pro Kupujícího, který je zároveň spotřebitelem.

8.2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

8.3. Kontaktní údaje, na které se spotřebitel může obracet, jsou uvedeny na Webu.

8.4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, je uložena v elektronické podobě u Prodávajícího a není veřejně přístupná. Technické kroky k uzavření kupní smlouvy jsou popsány v článku 7 těchto Obchodních podmínek a jsou:

a) volba typu Karty,

b) řádné a úplné vyplnění objednávky,

c) kdykoliv v průběhu procesu i před procesem nastudování těchto Obchodních podmínek,

d) kontrola objednávky a zadaných údajů,

e) následně je možná případná změna údajů, oprava chyb a poté případně závazné potvrzení a odeslání objednávky,

f) spolu se závazným potvrzením objednávky je nutno, aby si spotřebitel přečetl tyto Obchodní podmínky a zatržením příslušného políčka prohlásil pravdivě, že tak učinil,

g) následné potvrzení přijetí objednávky,

h) následně potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího a zaplacením ze strany Kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán kodexem chování.

8.6. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že skutečné podmínky užití Karet odpovídají kupní smlouvě včetně těchto Obchodních podmínek. V případě, že nikoliv, může se spotřebitel dožadovat nápravy, přiměřené slevy nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající není povinen požadavku vyhovět, pokud o vadě Kupující věděl nebo ji neoznámil bez zbytečného odkladu. V případě řešení vadného plnění je Kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní.

8.7. Spotřebitel, s ohledem na § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy (pozn.: odstoupení ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku – tedy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží), neboť předmětem plnění je identifikační průkaz vyrobený na přímo pro osobu spotřebitele – včetně fotografie a ostatních jedinečných identifikačních údajů konkrétního Držitele. Dle citovaného ustanovení spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy.

8.8. Smlouvu je možno ukončit (odstoupením nebo výpovědí) výhradně způsoby uvedenými v článku 12 Obchodních podmínek.

8.9. Prodávající tímto informuje spotřebitele o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz.

8.10. Má-li spotřebitel za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany Prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

9.    Dodací podmínky

9.1. Objednaná Karta bude Kupujícímu odeslána do dvou pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků odpovídajících ceně dle uzavřené kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího.

9.2. Doručení je činěno prostřednictvím České pošty či osobním odběrem v sídle ČRDM.

9.3. Prodávající odpovídá za zboží do okamžiku jeho převzetí Kupujícím při osobním odběru, nebo do okamžiku předání zásilky České poště.

9.4. Doručení zásilky Kupujícímu po jejím převzetí Českou poštou od Prodávajícího probíhá dle pravidel České pošty.

9.5. Prodávající neodpovídá za prodlevu v doručení způsobenou přepravcem.

9.6. Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

10.          Reklamační řád

10.1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých Karet zakoupených on-line od ČRDM.

10.2. Reklamace vyřizuje pověřená osoba ČRDM, kontakt je uvedený na Webu.

10.3. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Kupující uplatnit pouze v případech, kdy je plněno vadně, tedy předmět plnění je v rozporu se sjednaným předmětem plnění. Případné vady je Kupující povinen vytknout neprodleně.

10.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2615 a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodou, ztrátou, poškození či krádeží, ke kterým došlo před/při nebo jako důsledek užívání Karty, poskytnuté slevy/výhody či jiné souvislosti s plněním ČRDM.

10.6. Pokud Prodávající nebo jeho dodavatel nemůže splnit své závazky z důvodu vyšší moci nebo z jiných závažných důvodů, nemá Kupující právo na jakoukoliv kompenzaci.

10.7. Vyšší mocí se rozumí zejména, nikoliv výlučně jakákoliv událost, kterou nemůže Prodávající ovlivnit jako závady, demonstrace, výluky, sabotáže a jiné nepředvídatelné okolnosti.

10.8. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku Kupujícím. Na zboží je poskytována záruka po celou dobu platnosti Průkazu vytištěné na přední straně karty. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má výrobek při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit pouze písemně zasláním Karty poštou doporučené na výše uvedenou kontaktní adresu Prodávajícího. Kupující má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné). Vždy je třeba uvést charakter vady a kontakt na Kupujícího. O průběhu vyřizování reklamace bude Kupující informován. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a termín vyřízení reklamace) je zaslán Kupujícímu e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace.

10.9. Kupující při uplatnění záruky má:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

b) jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud tuto vadu nezpůsobil neopatrným zacházením s produktem,

c) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

10.10. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající Kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.11. Kupující nemá nárok na poskytnutí slevy/výhody v těchto případech:

a) poskytovatel slevy/výhody zanikl, nevykonává deklarovanou činnost, nemůže z objektivních důvodů deklarovanou činnost vykonávat,

b) poskytovatel slevy/výhody není uveden v databázi slev,

c) z jiných vážných či obchodních důvodů.

10.12. Na poskytnuté slevy/výhody není nárok ani není možno požadovat plnění v penězích. V případě, že Kupující zjistí rozpor skutečnosti s Pravidly, postupuje dle článku 6.5. Pravidel.

11.          Storno objednávky, ukončení smlouvy

11.1. Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné před zaplacením objednávky stornovat elektronickou poštou odesláním e-mailu na kontaktní email uvedený na Webu (pro stornování objednávky, prosím, uveďte Vaše jméno a příjmení, datum narození).

11.2. Od kupní smlouvy, na jejímž základě se realizuje on-line objednávka Karty, má Kupující právo učinit výpověď dle následujících odstavců.

11.3. Kupující, resp. Držitel může kdykoliv vypovědět možnost Kartu užívat, resp. užívat výhody a slevy, které Karta při prokázání statutu Držitele umožňuje.

11.4. V případě výpovědi je Držitel povinen předmětnou Kartu vrátit a nemá žádný nárok na vrácení uhrazené ceny za vystavení Karty a to ani částečně.

12.          Závěrečná ujednání

12.1. V případě, že Kupující ztratí Kartu, nebo Kartu nalezne, je povinen postupovat dle Pravidel.

12.2. Při užívání Průkazu/Karty se Držitel zavazuje bezvýhradně postupovat dle Pravidel.

12.3. V ostatních výslovně nesjednaných otázkách se vztah Prodávajícího a Kupujícího řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Kupující je povinen pečlivě se s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě, že kterémukoliv ustanovení nerozumí, kontaktovat ČRDM na kontaktech uvedených na Webu či v úvodu těchto Obchodních podmínek.

12.5. Kupující je povinen tyto Obchodní podmínky pročíst a potvrdit jejich přečtení při vyplnění objednávky Karty.

Chci kartu Chci kartu