Pravidla používání karet EYCA

Pravidla použití EYCA Karet

 

Obsah

  1. Úvod.
  2. Definice.
  3. Obecná pravidla použití.
  4. Specifikace EYCA Karty.
  5. Ztráta či nález Karty.
  6. Poskytování a podmínky slev a výhod.
  7. Závěrečná ustanovení.

 

1.    Úvod

1.1. Účelem tohoto dokumentu „Pravidla použití EYCA Karet“ je úplná a jasná úprava podmínek použití Karet EYCA vydávaných Českou radou dětí a mládeže v České republice.

1.2. Využívání slev v rámci programu EYCA v zahraničí se řídí podmínkami poskytovatelů v zahraničí a příslušnými právními předpisy, více na webu www.eyca.org.

1.3. Každý Držitel Karty je při využívání slev povinen postupovat v souladu s těmito Pravidly. Všichni Držitelé Karet jsou s těmito Pravidly seznámeni před jejich pořízením a jsou povinni se těmito Pravidly řídit.

1.4. Tato Pravidla jsou platná od 1. 6. 2019.

1.5. Tato Pravidla vydala Česká rada dětí a mládeže, nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat mladé lidi. Držitelům karet je umožněno snáze realizovat své sny, rozšířit si obzory v zahraničí nebo zvládat studijní a běžný život. Cílem je poskytnout mladým lidem dostatek kvalitních informací, pohybu a povzbudit je v aktivním přístupu k životu.

1.6. Sídlo České rady dětí a mládeže je Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, IČ: 68379439, DIČ: CZ68379439. Česká rada dětí a mládeže je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložce číslo 9136.

1.7. Česká rada dětí a mládeže je oprávněna tato Pravidla v případě potřeby měnit. Změna je účinná třetím dnem od zveřejnění. Prosím sledujte tato Pravidla pravidelně.

2.    Definice

2.1. ČRDM neboli Česká rada dětí a mládeže je definovaná jako vydavatel těchto Pravidel a je uvedena v článku 1.

2.2. Pravidla Pravidly se rozumí tato Pravidla použití EYCA Karet.

2.3. Podmínky Podmínkami se rozumí Podmínky akcí a soutěží, které můžete nalézt zde.

2.4. Zásady Zásadami se rozumí Zásady ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde.

2.5. Obchodní podmínky Obchodními podmínkami se rozumí Obchodní podmínky pro online objednávání, které můžete nalézt zde.

2.6. FB Facebooková stránka EYCA karet https://www.facebook.com/eyca.cz/

2.7. Web Webová stránka https://www.eyca.cz/.

2.8. Karta a EYCA Karta EYCA kartou se rozumí jakákoliv karta, která je vydána ČRDM a nese logo mezinárodní asociace EYCA.

2.9. Držitel Uživatel kterékoliv EYCA Karty.

2.10. Poskytovatel Obchodní společnost, realizující maloobchodní prodej zboží či služeb prostřednictvím dále specifikovaných prodejních kanálů, která má zájem poskytnout cenové zvýhodnění formou slevy či jiné výhody držitelům EYCA Karet.

2.11. Členská organizace Členskou organizací je jakákoliv organizace sdružená pod hlavičkou ČRDM.

3.    Obecná pravidla použití

3.1. Karty mohou užívat pouze řádní Držitelé, kteří je získali na základě řádně vyplněné žádosti či prostřednictvím své Členské organizace od ČRDM.

3.2. Oprávněným zástupcem či vydavatelem mohou být pouze následující společnosti uvedené zde, které mohou jménem ČRDM vydávat Karty.

3.3. Držitel není oprávněn Kartu jakkoliv duplikovat či pořizovat jejich kopii.

3.4. Držitel, který nalezne Kartu, je povinen jej předat ČRDM.

3.5. Držitel může se svými požadavky, dotazy či jinými podněty kontaktovat ČRDM skrze kontakt na Webu.

4.    Specifikace EYCA Karty

4.1. Základní specifikace: EYCA Karta je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé, má přes 6 milionů držitelů, kteří mohou čerpat cca 60.000 slev v přibližně 40 evropských zemích, více na webu www.eyca.org.

4.2. Věkové omezení: V České republice ji mohou získat všichni lidé ve věku od 5 do 30 let.

4.3. Varianta Karty Student: Při doložení potvrzení o studiu je možné vydat Kartu ve verzi Student s uvedením studované školy. Získá ji tak každý, který se soustavným způsobem (denní studium) připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící na území České republiky a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb. (tudíž má ze zákona status studenta).

4.4. Platnost: Karta je vydávána s platností na jeden rok. Platnost Karty lze prodloužit, o prodloužení je potřeba si zažádat prostřednictvím dotazu na emailu info@eyca.cz., případně prostřednictví volby Prodloužení karty, kterou Držitel karty nalezne po přihlášení na stránce eyca.cz ve svém uživatelském účtu.

5.    Ztráta či nález Karty

5.1. Ztráta Karty: Ztrátu Karty je potřeba nahlásit v co možná nejkratším čase ČRDM a znovu vydání Karty může být zpoplatněno.

5.2. Nález: V případě nálezu jakékoliv Karty se prosím obraťte na ČRDM.

6.    Poskytování a podmínky slev a výhod

Nárokování a využití slev a výhod s platnými Kartami podléhá nejen těmto Pravidlům, s jejichž zněním je potřeba se seznámit, ale zároveň je dobré znát i řadu pojmů a podmínek, které se pojí s využitím slev a výhod. Prosím prostudujte si tyto podmínky důkladně před započetím užívání Karty.

Kompletní přehled slev a výhod naleznete v „databázi slev“ zde. U každého Poskytovatele slevy či výhody naleznete informaci, jak danou slevu či výhodu užít.

6.1. Slevy a výhody

Slevou se rozumí cenové zvýhodnění zboží či služby poskytované Poskytovatelem Držitelům platných Karet. Výhodou se rozumí jiná forma využití Karty než sleva. Možnost využití slevy či výhody může být omezena na základě dohody s Poskytovatelem například počtem využití za dané období, věkem, obdobím, kdy je slevu možno čerpat, apod. Před využitím slevy jsou Držitelé povinni zkontrolovat podmínky čerpání slevy na databázi slev na www.eyca.cz. Slevy a výhody poskytují Poskytovatelé na obchodních místech uvedených v databázi slev. Slevy mohou být poskytovány jak na fyzických prodejních místech, on-line (prostřednictvím internetu), či jinou formou. Fyzická obchodní místa jsou u vchodu či pokladen označena informační samolepkou. Sleva je poskytována z obvyklých (prodejních) cen zboží či služeb, pokud není v databázi slev uvedeno jinak. Pokud není v databázi slev uvedeno jinak, slevu pro Držitele Karet nelze kombinovat (současně využít) s jinými slevami či speciálními nabídkami poskytovanými Poskytovatelem.

Druhy slev a výhod

Existuje několik druhů slev a výhod, se kterými je možno se u Poskytovatelů setkat. Např. 10%, 20%, 50% atd. – procentuální sleva – snížení ceny zboží či služeb o její určitou část vyjádřenou v procentech. 2za1, 3za2 atp. – speciální nabídka, nakoupí dva, platí jeden, resp. nakoupí tři, platí dva. Nejméně jeden z nakupujících musí přitom být Držitelem platné Karty. Při platbě pak není účtován levnější ze dvou, resp. tří nakoupených produktů (při shodné ceně kterýkoli z produktů určený Poskytovatelem). 1+1, 2+1 atp. – speciální nabídka. K placeným produktům další produkt zdarma (zpravidla ten nejlevnější). Speciální cena – snížená cena pro Držitele Karet, speciální nabídka – nabídka, v jejímž rámci Držitel Karty obdrží např. dárek při nákupu nad určitou finanční hodnotu, či jinou výhodu oproti nákupu bez Karty.

6.2. Databáze slev

Databáze slev je seznam/přehled všech slev a výhod, které můžete s platnou Kartou získat v České republice. Databáze slev je umístěna na Webu www.eyca.cz. Mezinárodní databáze slev/výhod je umístěna na webové stránce www.eyca.org, ČRDM neodpovídá za aktuálnost mezinárodní databáze slev/výhod. V databázi slev je možno nalézt přehled všech Poskytovatelů a všechny slevy a výhody pro Držitele Karet, které jsou nabízeny Držitelům Karet. ČRDM není odpovědna za fyzické či právnické osoby nabízející slevu/výhodu na Kartu bez dohody s ČRDM. Databáze slev je pravidelně aktualizována a je jediným aktuálním přehledem slev v ČR – tento přehled se může průběžně měnit. Držitelům Karet se doporučuje jej pravidelně navštěvovat k ověření aktuálnosti a možnosti slev a výhod.

6.3. Podmínky získání slevy/výhody

Sleva může být poskytnuta pouze Držiteli platné Karty. Slevy lze využít opakovaně, pokud není uvedeno jinak. U jednotlivých Poskytovatelů mohou být nastavena pravidla omezující četnost využití (např. počet využití za jeden den, v jedné pobočce, v rámci jedné akce atd.) Informace o takovýchto omezeních jsou vždy uvedeny v databázi slev, případně budou sdělena na požádání konkrétním Poskytovatelem. Držitel Karty je o svém záměru využít slevu povinen informovat Poskytovatele před zahájením čerpání služby či nákupu zboží. Pozdější požadavek na poskytnutí slevy může být Poskytovatelem odmítnut. ČRDM nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za zboží či služby, které si Držitel Karty u Poskytovatele objedná, resp. zakoupí. Veškeré reklamace, práva z odpovědnosti za vady a jiná práva proto Držitel uplatňuje pouze a výhradně u Poskytovatele. ČRDM neodpovídá za poskytnutí slevy/výhody v případech, kdy sleva nebyla poskytnuta z důvodu, že Poskytovatel ukončil svoji činnost či nemůže slevu/výhodu poskytnout z jiného vážného či obchodního důvodu.

6.4. Kontrola při využívání slev/výhod

Pro využití slevy je Poskytovatel oprávněn (před, během i po nákupu) provést kontrolu oprávněnosti Držitele Karty na její využití, a to následujícími způsoby:

Poskytovatel je při kontrole oprávněn zpracovat pouze následující údaje a to výhradně za účelem ověření:

Poskytovatel při (po) kontrole není oprávněn:

Vícenásobné využití slevy či výhody stejným Držitelem v rámci jedné akce, u které je možno slevu či výhodu využít pouze jednou (či je jinak omezeno) je zakázáno a bude při prodeji kontrolováno, resp. znemožněno obsluhou Poskytovatele.

6.5. Reklamace

V případě, že uvedená sleva (při splnění podmínek pro její získání)/výhoda nebude poskytnuta, je Držitel oprávněn tuto skutečnost reklamovat přímo u Poskytovatele (majitele společnosti, manažera provozovny, oprávněného či odpovědného pracovníka) a požadovat její řádné poskytnutí. Pakliže ani po reklamaci u Poskytovatele nebude sleva/výhoda řádně poskytnuta (v souladu se specifikací v aktualizované databázi slev), je Držitel oprávněn požádat o prošetření postupu Poskytovatele společnost ČRDM (oficiálního licenčního distributora Karet v České republice). Učinit tak může prostřednictvím kontaktů na Webu.

7.    Závěrečná ustanovení

7.1. Pořízením Karty se všichni Držitelé zavazují dodržovat tato Pravidla.

7.2. Tato Pravidla jsou k dispozici na Webu a v sídle ČRDM.

7.3. ČRDM neodpovídá za ztrátu, poškození či zničení Karet. Držitel je povinen Kartu chránit a zabezpečit, obdobně jako například platební kartu.

7.4. ČRDM si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit tato Pravidla.

7.5. ČRDM nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací, ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

7.6. ČRDM si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro poskytnutí Karty a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Držitelů z užívání Karty.

7.7. ČRDM upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit Web či jakoukoliv další internetovou stránku ČRDM nebo narušit funkčnost Karet nebo systém EYCA Karet může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, a může rovněž mimo jiné zakládat právo ČRDM na náhradu způsobené škody.

Chci kartu Chci kartu