Obecné podmínky


Podmínky Soutěže o jízdenky do Chorvatska

 1. Organizátor

Česká rada dětí a mládeže, IČ: 68379439, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, PSČ 110 00, (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem …“Soutěž o jízdenky do Chorvatska“……... (dále jen „Soutěž“), zveřejněnou na internetových stránkách www.eyca.cz.

 1. Doba trvání Soutěže

Doba trvání Soutěže je od konkrétního data do konkrétního data, uvedených v sekci soutěže anebo na www.eyca.cz, na webu organizátora.

III. Způsob a podmínky účasti v Soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s platnou kartou EYCA (Evropská karta mládeže), která v době trvání Soutěže splní podmínky soutěže uvedené na stránkách organizátora (www.eyca.cz) a vyplní veškeré povinné údaje požadované pro účast v Soutěži.
 2. Soutěžící se smí každé soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že se Soutěže zúčastní vícekrát, bude soutěžící ze soutěže automaticky vyřazen.
 3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny zaměstnanci organizátora, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, osoby s neuhrazeným závazkem po splatnosti vůči organizátorovi a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této soutěži.
 4. Výherce má právo odmítnout cenu. Pokud bude vylosován a získá jednu z cen, souhlasí tím s těmito pravidly.
 5. Pravidla Soutěže a výhra
 6. Soutěže se zúčastní automaticky každý, kdo si v termínu 1.7.—15.8.2021 pořídí EYCA kartu online nebo na vybraných pobočkách STUDENT AGENCY. V případě, že už platnou kartu má, stačí se v tomto termínu zaregistrovat na webových stránkách organizátora.
 7. Způsob určení výherce a předání výher
 8. Po ukončení Soutěže budou výherci určeni náhodným výběrem.
 9. Každý soutěžící má nárok pouze na jednu Výhru.
 10. Výherci budou organizátorem po zveřejnění správné odpovědi na webových stránkách organizátora kontaktováni na e-mailové adrese a vyzváni k domluvení převzetí Výhry s dopravcem. Neozve-li se výherce do 3 dnů od oznámení výhry, výhra propadá organizátorovi Soutěže.
 11. Všeobecné podmínky
 12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či pravidla soutěže, případně akci zastavit, přerušit, odložit či zrušit.
 13. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhry Soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.

VII. Osobní údaje

 1. Organizátor soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen předpisy o ochraně osobních údajů) zpracovává soutěžícím poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely organizování soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.
 2. Okamžikem účasti v Soutěži, uděluje soutěžící svůj souhlas organizátorovi se zpracováním svých osobních údajů ke shora uvedeným účelům i účelům dále uvedeným jako správci těchto údajů, a to v rozsahu sdělených údajů. Soutěžící souhlasí se zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož

i zasílání obchodních sdělení včetně nabídek třetích stran prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící prohlašuje, že poskytnutí osobních údajů organizátorovi jako správci je dobrovolné, a bere na vědomí, že tento svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese organizátora (info@eyca.cz) odvolat, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, právo na přenesení osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, jestliže odpadl účel jejich zpracování a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byly nebo jsou porušovány předpisy na ochranu osobních údajů. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely organizátora.

 1. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Organizátora.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách organizátora. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v soutěži. Organizátor může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 2. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 3. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla soutěže či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 5. Organizátor upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo organizátor na náhradu způsobené škody.

V Praze dne 1. 6. 2021

Chci kartu Chci kartu